Articles
ต้องทำอย่างไรหากคุณมียีน BRCA ที่กลายพันธุ์

20 March 2020

ผู้ที่ตรวจพบการกลายพันธุ์ของยีน BRCA 1 และ 2 ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ แต่หมายความว่าคุณมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนทั่วไป 6 เท่า และมีโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่มากกว่าคนทั่วไป 10 เท่า

ข้อแนะนำหลังจากคุณตรวจพบการกลายพันธุ์ของยีน BRCA 1 และ 2

  1. การตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ สามารถทำได้ง่ายๆโดยการคลำเต้านมด้วยตนเอง หรือการตรวจโรคมะเร็งด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การฉายภาพเอกซเรย์ของเต้านม (Mammogram) หรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟ้ฟ้า (MRI)
  2. การผ่าตัดป้องกันเอาอวัยวะที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งออกไป เพื่อลดโอกาสของการเกิดมะเร็ง ได้แก่ การผ่าตัดเต้านมออกสองข้าง และการผ่าตัดปีกมดลูกและรังไข่ทั้งสองข้าง
  3. หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง เช่น สิ่งแวดล้อม สารเคมี การดื่มแอลกอฮอล์ ความอ้วน การใช้ยาคุมกำเนิด
  4. การใช้ยาทามอกซิเฟน (Tamoxifen) ซึ่งมีการศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าสามารถลดโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมลงในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูง