รู้จัก DNAimagingTM

 

 

บริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์


บริษัท ดีเอ็นเอ อิมเมจจิ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยให้บริการในการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์จากเลือดมารดาและตัวอ่อนก่อนนำเข้าไปฝังในมดลูกของมารดาเพื่อการตั้งครรภ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดความผิดปกติของโครโมโซมทุกคู่รวมถึงโครโมโซมเพศ และให้บริการตรวจหายีนมะเร็งในบุคคลที่เป็นมะเร็งแล้วเพื่อหาแนวทางการรักษา หรือตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งของบุคคลที่มีความเสี่ยง เพื่อให้แพทย์สามารถใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งดําเนินงานโดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่ชำนาญการในห้องปฏิบัติการ

 

ผู้นำเทคโนโลยี

DNAimagingTM ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Next Generation Sequencing (NGS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการหาลำดับเบสที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีความสามารถในการเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์ได้จำนวนมาก และเป็นเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน ทำให้วิเคราะห์ผลได้อย่างชัดเจน แม่นยำ และรวดเร็ว

 

ทีมนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ทีมนักวิทยาศาสตร์ ของ บริษัท ดีเอ็นเอ อิมเมจจิ้ง จำกัด ได้ผ่านการประเมินศักยภาพและการฝึกอบรมการตรวจ NIPT โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Premaitha Health ประเทศอังกฤษ สำหรับการตรวจ DPGS  ได้ผ่านการประเมินศักยภาพและการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Thermo Fisher Scientific  ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำหรับการตรวจ ONCO ได้ผ่านการประเมินศักยภาพและการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Qiagen ประเทศเยอรมนี รวมทั้งมีการทวนสอบกระบวนการตรวจวิเคราะห์ เครื่องมือและชุดน้ำยาทั้งหมดที่ใช้สำหรับทุกการตรวจ ก่อนเปิดให้บริการจริง
 

บุคลากร

Our Super Heros​นายแพทย์อิทธิกร โถสุวรรณโชต
ประธานบริษัทนางกนกวรรณ พวงหิรัญ
ผู้จัดการทั่วไปนางสาวดาลัด มัธยัสถ์
นักวิทยาศาสตร์ประภัสสร รัตนะชโยโต
นักวิทยาศาสตร์นางสาวอัมพิกา ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวจิรัฐติกาล พิชัยยุทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


 

ทำไมต้อง DNAimaging™

 

  • คุณภาพระดับสากล

บริษัท ดีเอ็นเอ อิมเมจจิ้ง จำกัด อยู่ระหว่างการขอการรับรอง ISO 15189, ISO 15190 และ ISO 9001 เพื่อให้ท่านเชื่อมั่นในมาตรฐานตั้งแต่กระบวนการรับตัวอย่าง กระบวนการในห้องปฏิบัติการ จนถึงกระบวนการรายงานผลที่ถูกต้องแม่นยำ
 

  • น่าเชื่อถือ

บริษัท ดีเอ็นเอ อิมเมจจิ้ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ ที่เปิดให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มากกว่า 20 ปี และมีสาขามากกว่า 14 สาขาทั่วประเทศ บุคลากรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาด้านพันธุศาสตร์สูตินรีแพทย์จากต่างประเทศ (Department of Obstetrics and Gynaecology, The Chinese University of Hong Kong)
 

  • ทีมงานคุณภาพ

ทีมนักวิทยาศาสตร์และพนักงานได้ผ่านการประเมินศักยภาพและการฝึกอบรมการตรวจทุกการตรวจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ รวมทั้งมีการทวนสอบกระบวนการตรวจวิเคราะห์ เครื่องมือและชุดน้ำยาทั้งหมดที่ใช้สำหรับทุกการตรวจ ก่อนเปิดให้บริการจริง  จึงมั่นใจได้ว่าทุกตัวอย่างจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
 

  • เทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัท ดีเอ็นเอ อิมเมจจิ้ง จำกัด ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Next Generation Sequencing (NGS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบัน ทำให้วิเคราะห์ผลได้อย่างชัดเจน แม่นยำ และรวดเร็ว
 

  • สะดวก

ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำทั่วไป หรือสาขาทั้ง 14 สาขาของบริษัท ดีเอ็นเอ อิมเมจจิ้ง จำกัด
 

  • บริการทั่วถึง

บริษัท ดีเอ็นเอ อิมเมจจิ้ง จำกัด มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมเข้ารับตัวอย่างถึงโรงพยาบาลและคลินิก โดยผ่านช่องทางการขนส่งที่ได้มาตรฐาน จึงมั่นใจได้ว่าทุกตัวอย่างจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี